หน้าแรกโฆษณา 230x180
หัวข้อโฆษณาหน้า 340 x 250

โฆษณาบน khaolak.de

ขนาดประมาณ.

230 wx 180 h:

โฮมเพจ (html / flash):

12,000 บาท / ปี

หน้าหลักของหัวข้อ

(html / แฟลช):

6,000 บาท / ปี

ขนาดประมาณ.

340 กว้าง x 250 ชม.:

หน้าย่อยเรื่อง

(html / แฟลช):

3,000 บาท / ปี

ขนาดประมาณ.

340 กว้าง x 250 ชม.:

ขนาดอื่น ๆ ตามการจัดเรียง

ติดต่อ:

jwilsdorf@gmail.com

หน้าหลักหัวข้อ:

12,000 บาท / ปี

ขนาดประมาณ.

340 wx 510 h:

(html / แฟลช):

ติดต่อ

khaolak.de

วิชาโฆษณาหน้า 340 x 510